วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

Teach Less Learn More...

. ชื่อกิจกรรม   Amazing Food!
. เวลาที่ใช้     ๔  ชั่วโมง
. วัตถุประสงค์
     ๑. นักเรียนสามารถประดิษฐ์อาหารนานาชาติ ง่าย ๆ ได้
     ๒. นักเรียนมีแรงบันดาลใจในประดิษฐ์อาหารนานาชาติได้
. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง อาหารนานาชาติและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกในการรับประทาน      อาหาร
. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความชอบอาหารนานาชาติของนักเรียนทีละคน  (Individual work)
T: What would you like international food?
Ss: I like Hamgurger.
. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน หรือตามความเหมาะสม ให้ประดิษฐ์อาหารนานาชาติจากของเหลือใช้ กลุ่มละ ๒ อย่าง
. นักเรียนในแต่ละกลุ่มประดิษฐ์อาหารนานาชาติร่วมกัน ครูคอยให้คำแนะนำต่างๆ (Group work)
.นักเรียนนำเสนอผลงานการประดิษฐ์อาหารนานาชาติ(International food)แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนที่ละกลุ่ม ครูคอยให้คำแนะนำและอภิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารแต่ละชนิด
ชั่วโมงที่ ๒-
.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารนานาชาติ (International food) ว่าอาหารแต่ละชนิดใช้อะไรเป็นส่วนประกอบ  
. ครูสอนคำศัพท์ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารของแต่ละชนิด ที่ละชนิดแล้วให้นักเรียนพูดตาม ๑ รอบ ที่คน ที่ละแถว ที่กลุ่ม และทั้งชั้น
 ครูนักเรียนพูดคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนั้นๆ พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน เช่น  Mixture of steak 
          Pork              Potatoes                  Carrots                     beans
          vegetable oil  Gravy                       Onion                               Whipping Cream

. ครูให้นักเรียนศึกษาประโยคเกี่ยวกับการสั่งอาหาร และให้นักเรียนอ่านตามทั้งชั้นและให้นักเรียนจับคู่สนทนาหน้าชั้นเรียน(Pair Work) ครูคอยให้คำปรึกษาและการออกเสียงบทสนทนา
A: Welcome, what would you like to order?
             ยินดีต้อนรับครับ คุณอยากสั่งอะไรครับ

B: I would like to get a double cheeseburger.
     ฉันอยากได้ชีสเบอร์เกอร์สองชิ้นค่ะ

A: Would you like everything on it?
     คุณอยากใส่รวมทุกอย่างใช่ไหมครับ

B: I would like everything on it, thank you.
     ฉันต้องการใส่ทุกอย่างเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

A: Do you want any fries?
     คุณจะเอามันฝรั่งทอดไหมครับ

B: Let me get some large curly fries.
     เอามันฝรั่งทอดกะหรี่ใหญ่ๆให้ฉันค่ะ

A: OK, just moment
     โอเคครับ รอสักครู่นะครับ

B: Thank you.
     ขอบคุณค่ะ

ชั่วโมงที่ ๔
.ครูถามนักเรียนว่าอาหารแต่ละอย่างทำอย่างไรและมีวิธีการอย่างไร
. ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำของอาหารของแต่ละอย่าง ครูยกตัวอย่างมา ๑ อย่าง พร้อมนำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม (Group Work)
. First, carrot, baby corn, green beans and boiled potatoes cooked. By putting a little salt 
.Set the pan. Put the butter, chopped onion, fresh vegetables, boiled them in the first step. (Except potatoes), put a little salt and black pepper powder. Then, stir to
combine, and bring them in a dish 
.Steps to the wok, add butter. And chopped parsley. Then the potatoes are boiled, then fried until fragrant and set aside on a plate 
.Then sprinkle the pork, salt and black pepper and set aside in a wok, heat the vegetable oil in a pan and roast pork cooked down. When cooked, take the plate 
.The pan-grilled pork is done. (Do not wash the pan), add butter, shallots, chopped black pepper pound halibut, fried onion, add red wine gravy seasoned with black pepper, salt, simmer some whipping cream and stir lap pour on pork.
 
. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารนานาชาติและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารนานานชาติ
. สื่อการเรียนรู้
. วัสดุอุปกรณ์ เช่น  กระดาษขาว  กระดาษสี กาว  ไม้ไอติม ก้อนหิน กิ่งไม้  จานกระดาษ  กรรไกร เป็นต้น
. บัตรภาพอาหารนานาชาติ
. การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องต่อไปนี้
         .๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
         .๒ สังเกตผลงานความสำเร็จ ของกิจกรรม
. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
                                                        
มากที่สุด           มาก            ปานกลาง          น้อย            น้อยที่สุด
. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.bloggang.com/viewdiary.php
ภาพประกอบ
นักเรียนช่วยกันออกแบบอาหารนานานชาติของแต่ละกลุ่ม


นำเสนอผลงานพร้อมอภิบายและบอกส่วนผสมของอาหารแต่ละอย่างและวิธีการทำด้วย
แสดงผลงานและฝึกถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารของแต่ละกลุ่ม
. ชื่อกิจกรรม   Learning English though games Drama
. เวลาที่ใช้     ๓  ชั่วโมง
. วัตถุประสงค์
. นักเรียนสามารถฟังภาพยนต์เป็นภาษาอังกฤษหรือมีภาษาอังกฤษได้
. นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุต(Role Play) จากภาพยนต์ได้
. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑-
           ๑. ครูถามนักเรียนว่าชอบดูละครหรือภาพยนตร์ไหม ชอบดูภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องอะไร
. ครูเปิดภาพยนตร์ให้นักเรียนดู
. นักเรียนดูภาพยนตร์ และครูคอยให้คำแนะนำในการออกเสียงและให้นักเรียนดูจนจบ
. ครูถามคำถามจากนักเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์
ชั่วโมงที่ ๓
.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์
. ครูให้นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมุตจาก อารมณ์ บทบาทของนักแสดง บทสนทนา ทีละคู่จนจบทุกคู่  
. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ และครูให้ข้อคิด (moral) จากภาพยนตร์
. สื่อการเรียนรู้
          ๑
. อินเทอร์เน็ต
          ๒
. ภาพยนตร์ เรื่อง I fine Thank you love you
. การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมเรื่องต่อไปนี้
         .๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
         .๒ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรม
. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
                                                        
มากที่สุด           มาก            ปานกลาง          น้อย            น้อยที่สุด
. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.newmovie-hd.com/i-fine-thank-you/
ภาพกิจกกรม


ครูเปิดภาพยนตร์ให้นักเรียนดู

นักเรียนแสดงบทบาทสมมตจากอารมณ์หรือ บทบาทของภาพยนตร์

นักเรียนฝึกการออกสียงจากภาพยนตร์


นักเรียนชมภาพยนตร์พร้อมกับให้ข้อคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนช่องพรานวิทยา

. ชื่อกิจกรรม   Domino Funny
. เวลาที่ใช้     ๔  ชั่วโมง
. วัตถุประสงค์
     ๑. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ง่าย ๆ ได้
     ๒. นักเรียนมีทัศนะคติและมีความพอใจต่อวิชาภาษาอังกฤษ
. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑.     ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง ผลไม้ที่ชอบรับประทาน และสอนคำศัพท์พร้อมออกเสียงที่ละคำ
ผลไม้ภาษาอังกฤษwatermelon              แตงโม
muskmelon              แตงไทย
melon                     เมลอน
orange                     ส้ม
banana                     กล้วย
apple                       แอปเปิ้ล
papaya                    มะละกอ
durian                      ทุเรียน
coconut                   มะพร้าว
custard apple            น้อยหน่า
jujube                      พุทรา
guava                      ฝรั่ง
lychee                    ลิ้นจี่
pineapple                 สัปะรด
Mariam plum            มะปราง
mangos teen             มังคุด
strawberry                สตรอเบอรี่
raspberry                 ราสเบอรี
blueberry                 บลูเบอรี่
kiwi                         กีวี
santol                      กระท้อน
mango                     มะม่วง
cantaloupe               แคนตาลูป
grape                       องุ่น
Chinese pear             สาลี่
cherry                      เชอรี่
pomelo                             ส้มโอ
jackfruit                             ขนุน
rambutan                           เงาะ
star fruit/carambola          มะเฟือง
longan                              ลำไย
pomegranate                      ทับทิม
passion fruit                      เสาวรส
star gooseberry                   มะยม
persimmon                        ลูกพลับ
peach                               ลูกท้อ
sapodilla plum/ chiko           ละมุด
water chestnut                    แห้ว
southern langsat               ลองกอง
langsat                           ลางสาด
avocado                          อะวาโด
apricot                         แอ็บริคอท
rose apple                          ชมพู่
date palm                     อินทผลัม
taro                                  เผือก
potato                            มันฝรั่ง
sweet potato                   มันเทศ
corn                              ข้าวโพด
yam bean                       มันแกว
tamarind                        มะขาม
breadfruit                          สาเก
. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความชอบผลไม้ที่ชอบรับประทานทีละคน (Individual work)
T: What would you like fruits?
Ss: I like banana and orange.
. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๖ คน หรือตามความเหมาะสม ให้ประดิษฐ์อาหารนานาชาติจากของเหลือใช้ กลุ่มละ ๒ อย่าง
. ครูออกเสียงคำศัพท์ทีละคำแล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตามทีละกลุ่มสลับกัน ครูคอยให้คำแนะนำในการออกเสียง (Group work)

ชั่วโมงที่ ๒-
.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลไม้ที่ชอบรับประทาน
. ครูทบทวนคำศัพท์ผลไม้ที่ชอบรับประทาน ที่ละชนิดแล้วให้นักเรียนพูดตาม ๑ รอบ ที่คน ที่ละแถว ที่กลุ่ม และทั้งชั้นและเล่นเกมส์ Domino Funny แบ่งออกเป็นๆ กลุ่ม 

ชั่วโมงที่ ๔

.ครูทบทวนการเล่นเกมส์ Domino อีกครั้งแล้วให้นักเรียนจับคู่ ให้คนหนึ่งถาม คนหนึ่งตอบผมไม้ เช่น    
A : ส้ม
B : orang
A : Do you like orange?
B : Yes, I like orange.
. ครูคอยกำกับและสรุปบทเรียนร่วมกันกับนักเรียน

. สื่อการเรียนรู้
. วัสดุอุปกรณ์  กระดานเกมส์ Domino
. บัตรภาพผลม้
. การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องต่อไปนี้
         .๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
         .๒ สังเกตผลงานความสำเร็จ ของกิจกรรม
. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
                                                           
มากที่สุด           มาก            ปานกลาง          น้อย            น้อยที่สุด
. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.bloggang.com/viewdiary.php     
                                                                                    ภาพประกอบเด็กๆร่วมกันเล่นเกมส์ Domino Funny อย่างสนุกสนาน


. ชื่อกิจกรรม   Who are you ?
. เวลาที่ใช้     ๕  ชั่วโมง
. วัตถุประสงค์
. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้
. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑-
           ๑. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร และครูแจกป้ายชื่อ และสมมุติเป็นบุคคลต่างๆ เช่น Lofe, Robert
. ครูถามคำถามพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
. ครูออกเสียง ๑ รอบ และนักเรียนออกเสียง ๑ รอบ ทีละคำถาม

ชั่วโมงที่ ๓ -
.ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม จากบุคคลที่สมมุติขึ้น
. ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาคำถามสลับกันทีละคู่ และให้สนทนาเดี่ยว ทุกคน
. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
. สื่อการเรียนรู้
          ๑
. ป้ายชื่อ
          ๒
. ใบความรู้
. การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมเรื่องต่อไปนี้
         .๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะทำกิจกรรม
         .๒ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรม
. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
                                                           
มากที่สุด           มาก            ปานกลาง          น้อย            น้อยที่สุด
. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.newmovie-hd.com/i-fine-thank-you/


ภาพกิจกกรม


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แผนการสอนภาษาอังกฤษ อ.ไกรสร ศรีมงคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

31101 ภาษาอังกฤษ                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   
ภาคเรียนที่ 1                                                           เวลา 4 ชั่วโมง                    
หน่วยการเรียนรู้  Space                                            ครูผู้สอน  นายไกรสร   ศรีมงคล
________________________________________________________________________
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่วยการเรียนรู้  Space
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้
          มาตรฐานการเรียนรู้
          มาตรฐาน ต 1.1  ม.4/1   ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน                                                                                                                                                มาตรฐาน ต 1.1  ม.4/2   อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กันกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน
มาตรฐาน ต 1.1  ม.4/3   อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น    (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน                                                                                                                                                                 มาตรฐาน ต 1.2 ม.4/5   พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล                                                                                  มาตรฐาน ต 1.3 ม.4/1   พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
มาตรฐาน ต 4.1 ม.4/1   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม                                                                                                    
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
          ทักษะการอ่าน-เขียน มีความสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากการอ่าน เช่นการอ่าน ข่าว ประกาศ โฆษณา  บทร้อยกรอง บทความสั้นๆ บทอ่านสั้นๆ และการเรียนเรื่อง Space จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนและเข้าใจ การใช้ conditional และการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์มากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.       นักเรียนสามารถอ่าน-เขียนเป็น Spider Mapping ได้
2.       นักเรียนสามารถอ่าน- เขียนแล้ววงกลมคำศัพท์พร้อมเติมคำศัพท์ลงในประโยคได้
3.       นักเรียนสามารถอ่าน- เขียนเติมคำกริยาตามประโยคเงื่อนไขได้
4.       นักเรียนสามารถอ่าน- เขียนเติมคำกริยาตามหลักไวยากรณ์ได้
 สาระการเรียนรู้
โครงสร้างทางไวยากรณ์ (
Grammar)
-          first conditional
-          second conditional


คำศัพท์จากเรื่อง  Planet Mars
คำศัพท์
ความหมาย
 atmosphere(n)
ชั้นบรรยากาศที่สามารถหายใจได้
dropping(adj)
ที่ร่วงลงมา
essential(n)
วิเศษ
evidence(n)
หลักฐาน
expert(n)
ผู้เชี่ยวชาญ
figure out(prh v)
แก้ปัญหา
find out(prh v)
ค้นพบข้อมูล
force(n)
แรงผลักหรือดัน
gravity(n)
แรงโน้มถ่วง
incredible(adj)
เหลือเชื่อ
Jupiter(n)
ดาวพฤหัสบดี
launch(n)
ปล่อยสู่ท้องฟ้า
Mars(n)
ดาวอังคาร
Mercury(n)
ดาวพุธ
Neptune(n)
ดาวเนปจูน
Planet(n)
ดาวเคราะห์
Pluto(n)
ดาวพลูโต
Saturn(n)
ดาวเสาร์
Uranus(n)
ดาวยูเรนัส
Venus(n)
ดาวศุกร์
World(n)
โลก


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
              หลักการอ่านออกเสียง
             การจับใจความสำคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์ความการตีความ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
           ความสามารถในการสื่อสาร
           ความสามารถในการคิด
           ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
           ความสามารถในการแก้ปัญหา    
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
           รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
           ซื่อสัตย์สุจริต
           ใฝ่เรียนรู้
           มุ่งมั่นในการทำงาน
           มีจิตสาธารณะ
 ชิ้นงาน/ภาระงาน
           ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                อ่านเนื้อเรื่อง  Planet Mars แล้วตอบคำถาม
                การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านเรื่อง Planet Mars ออกเสียง 
               บอกความหมายของคำศัพท์จากเรื่อง Planet Mars แล้วจับคู่คำศัพท์กับความหมาย
                อ่านประโยคแล้วเติม conditional  แล้วเติมรูปคำกริยาที่ถูกต้องลงในประโยค
 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด
               -ให้นักเรียนพูดนำเสนองานเกี่ยวกับ Our Star พร้อมอธิบายและแสดงความคิดเห็นเป็น spider Mapping หน้าชั้นเรียนทุกกลุ่ม
 กิจกรรมการเรียนรู้
         คาบที่ 1-2
          ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
-                   ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านเรื่อง Planet Mars
-                   ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิด เรื่อง Planet Mars
         
ขั้นนำเสนอความรู้ (Presentation)
-                   ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทราบว่าวันนี้จะเรียนดวงดาว ดาวเคราะห์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆเกี่ยวดวงดาวนั้นๆ
-                   ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับ Planet Mars
     T:  What is the Mars?
     Ss: ……………………………….
     T : Where is the Mars?
     Ss: ……………………………….
-                   ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับการใช้  first conditional
First conditional ใช้นำเสนอ ความจริงหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด(ในอนาคต)
First Conditional: ใช้ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ปกติ หรือ อนาคตที่เป็นไปได้
This is used for situations that are possible or likely in the future.
โครงสร้างประโยค
IF + PRESENT SIMPLE , WILL + INFINITIVE
WILL + INFINITIVE + IF + PRESENT SIMPLE
เช่น
If you find English grammar hard, you'll have to study a lot.
(ถ้าการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมันยาก, คุณจะต้องศึกษาให้มาก)
If I give you a hand with that job, we'll finish faster.
(ถ้าฉันช่วยคุณทำงาน, งานของพวกเราก็จะเสร็จเร็วขึ้น)
If you're nice to people, they'll be nice to you.
(ถ้าเธอดีกับคนอื่น, คนอื่นก็จะดีกับคุณ)
If it rains later, we'll get wet.
(ถ้าฝนตกหลังจากตอนนี้, พวกเราก็จะเปียก)
I'm going to be angry if you're late again.
(ฉันจะโกรธแล้วนะ ถ้าคุณมาสายอีก)
If I have time, I'll come over later.
(ถ้าฉันมีเวลา, ฉันจะกลับมาหลังจากนี้)
The situation will be hopeless if I don't speak to you right now.
(สถานการณ์ตอนนี้ลำบากมาก แทบจะไม่มีหวังเลย ถ้าฉันไม่คุยกับคุณตอนนี้)
กรณีปฏิเสธ
I won't go outside if it's too cold.
(ฉันจะไม่ไปข้างนอกหรอก ถ้ามันหนาวเกินไป)
I won't go outside unless it's cool or warm enough.
(ฉันจะไม่ไปข้างนอกจนกว่าจนกว่าอากาศจะเย็นหรืออบอุ่นเพียงพอ)

-                   ให้นักเรียนอ่านประโยคจากเรื่อง Planet Mars   แล้วถามนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
     T : What do people who aren’t scientists say about the possibility of life on Mars?
     T: What do scientists prove about Mars?
          ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
-                   ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยอ่านบทความแล้วเขียนเป็น spider mapping  (B.O.1, Group work) และส่งตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
ขั้นนำไปประยุกต์ใช้ (Production)
-                   ให้นักเรียนทำกิจกรรมข้อ E and Fใน workbook โดยอ่านบทสนทนาแล้ววงกลมคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ลงในประโยคให้ถูกต้อง  (B.O.2, individual work)
-                   ครูทบทวนการใช้  first conditional

ขั้นสรุป (Wrap up)
-                   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนในเรื่อง Planet Mars
คาบ 3-4
              ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
-                   ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยการบ้านในกิจกรรม E และ F เรื่อง Planet Mars
-                   ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้ว เรื่อง Planet Mars
             ขั้นนำเสนอความรู้ (Presentation)
-                   ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทราบว่าวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับ second conditional
-                   ครูถามนักเรียนทั้งชั้นเพื่อทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับ second conditional
     T: What is the second conditional
     T: How to use the second condition
Second Conditional Sentences คือ

วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต
First conditional ใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น แต่ Second conditional จะใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น

First conditional: If she studies harder, she’ll pass the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอจะสอบผ่าน (คิดว่าเป็นไปได้)

Second conditional: If she studied harder, she would pass the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอคงสอบผ่าน (แต่ผู้พูดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ คือ คิดว่าเธอคงไม่ตั้งใจมากขึ้น และเธอคงสอบไม่ผ่าน)

ประโยคแบบ second conditional นี้ใช้ If + past simple คู่กับ would + infinitive ค่ะ

if + past simple, …would + infinitive
(สังเกต ว่าอนุประโยคที่ต่อหลัง if ถ้าคำกิริยาเป็น verb to be จะใช้ were ได้กับประธานทุกตัว เช่น If I were you… ถ้าฉันเป็นเธอแต่จะใช้ was ตรงตามประธานก็ได้ค่ะ)

วิธีใช้

ใช้พูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ เช่น

If I won the lottery, I would buy a big house. ถ้าถูกล็อตเตอรี่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ (ซึ่งคิดว่าคงไม่ถูกล็อตเตอรี่หรอก)
If I met the Queen of England, I would say hello. ถ้าได้พบราชีนีอังกฤษฉันจะกล่าวสวัสดี
She would travel all over the world if she were rich. เขาจะเที่ยวรอบโลกถ้ามีเงินมากๆ
She would pass the exam if she ever studied. เธอคงจะสอบผ่านหรอกถ้าเธอได้เคยอ่านหนังสือบ้าง (ซึ่งจริงๆไม้อ่านเลย)

ใช้พูดถึงเหตการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้เลย ไม่จริงเลย เช่น

 If I had his number, I would call him. ถ้ามีเบอร์เขาฉันจะโทรหาเขา (แต่จริงๆฉันไม่มีเบอร์เขา)
If I were you, I wouldn’t go out with that man. ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเขา

ประโยค second conditional ต่างกับ first conditional ตรงที่แบบนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก เช่น

 Second conditional: If I had enough money I would buy a house with twenty bedrooms and a swimming pool. ถ้ามีเงินพอฉันจะซื้อบ้านที่มีห้องยี่สิบห้องกับสระว่ายน้ำ (ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เป็นแค่ฝัน)

 First conditional: If I have enough money, I’ll buy some new shoes. ถ้ามีเงินพอฉันจะซื้อรองเท้าใหม่ (มีความเป็นไปได้มากกว่ามาก)
-                   ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับการใช้ second conditional  

-                   ให้นักเรียนอ่านประโยคจากอ่านทำความเข้าใจ แล้วถามนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ โดยเชื่อมโยงกับการใช้ first conditional    
          T : What would you do if …? Please complete the sentences.
-                   If I spoke Chinese___________
-                   If I had a big house__________
-                   If I had a lot of money_______
    
          -  ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
-                   ให้นักเรียนทำกิจกรรมข้อ I โดยอ่านประโยคแล้วเขียนเติมคำกริยาตามประโยคเงื่อนไขและถูกต้องตามหลักตามหลักไวยากรณ์ (B.O.3, Class work)
  ขั้นนำไปประยุกต์ใช้ (Production)
-                   ให้นักเรียนทำกิจกรรม ในใบงาน โดยอ่านประโยคแล้วเขียนเติมคำกริยาตามหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้อง  (B.O.4, individual work)
     ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้ second conditional ให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง
         นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการใช้ second conditional
               ครูทดสอบความเข้าใจโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4 B.O.4 โดยการเติมรูปคำกริยา  second conditional ที่ถูกต้องลงในประโยค


 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
          หนังสือเรียน BRIDGE Student Book 4 Unit 4
          PowerPoint
แบบฝึกหัดเรื่อง first conditional & second conditional
         ค้นคว้าความรู้เรื่อง conditional จาก http://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/if-clauses


การวัดและการประเมินผล
         การวัดและการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                ประเมินการอ่านเนื้อเรื่องตามหลักการอ่านออกเสียง
                ประเมินการจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ  การตีความ
          การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
               -ประเมินการเขียนและนำเสนอ Spider Mapping  
บันทึกหลังการสอน
ความเห็นของครูพี่เลี้ยง
          .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                  
ลงชื่อ...............................................................
                                                                            (..........................................................)
                                                                                             ตำแหน่ง
....................................


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
          .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


แนวทางการแก้ปัญหา
          .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                ลงชื่อ
                             ...............................................................
                                                                                                   (...........................................................)

                                                                                                    ผู้สอน